fbpx
Close

Sundsta Torg

Sundsta torg- nytt torg och 250 nya bostäder

I området som vi bygger är det tänkt att byggas upp till 250 nya bostäder i ett antal olika flerbostadshus. På en plats som tidigare mest bestått av en vägkorsning vill kommunen utforma platsen som ett torg omringat av handel och bostäder.

Torg, grönyta och brygga

Torgytan är tänkt att ligga där Ringervägen ansluter till Rudsvägen. I den nordvästra delen ska det inte vara någon trafik utan här finns växter, planteringar och möjlighet till uteservering. Centralt på torget ska det byggas en fontän som blir mittpunkten. På fontänens södra och östra sida kommer bilar och bussar kunna köra. Ytan är så kallad shared space vilket betyder att bussar och bilar får samsas med gående och cyklister utan anvisade övergångsställen eller ljussignaler. På bland annat Hagatorget kan du se liknande shared space-yta. Grönytan som ligger mellan Drottning Kristinas väg och Sundstatjärnet ska fortsätta att vara parkmark för allmänheten. På sikt kan det bli aktuellt med en brygga som går längs en bit av strandlinjen mot Sundstatjärn där allmänheten kan vistas.

Karlstads kommun planerar att påbörja byggnationen av torget 2020

Information

Detaljer

Område

Sundsta är ett attraktivt område i Karlstad med möjligheter till rekreation, boende och stadsliv.